Obsah

O společnosti

 

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se od roku 1995 zabývá aktivitami v oblasti odpadového hospodářství.

 

V současnosti provozuje:

  • skládku odpadů
  • sběrný dvůr pro odběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrozařízení
  • kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravu nebezpečných odpadů
  • přepravu odpadů z místa jejich vzniku
  • přepravu jiných sypkých materiálů (písek, štěrk, uhlí, zemina)
  • práce kolovým nakladačem 
  • pronájem kontejnerů na různé druhy odpadů (objemný, stavební, bioodpad, azbest)
  • prodej a přepravu vyrobeného hnojiva - zahradnického substrátu
  • sekání travního porostu svahovou sekačkou

 

V rámci naší činnosti vystavíme příslušnou evidenci stanovenou Zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a Vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. 

Provozovatel zařízení jakékoliv nadstandardní dokladové služby poskytované nad rámec povinností stanovených zákonem či vyhláškou zpoplatňuje. Jedná se např. o doklady zaslané ke kontrole provozovateli  zákazníkem; ze strany provozovatele o opětovné vystavení ztracených dokladů, podkladů pro roční hlášení, faktury, speciální sestavy dle přání zákazníka apod. Každá samostatná kontrolovaná stránka nebo stránka vystavená tiskem či soubor zaslaný digitálně v požadovaném formátu bude zpoplatněn částkou 24 Kč.

Veškeré informace o druzích přijímaných odpadů, cenách, podmínkách odběru a prodeji hnojiva lze získat na telefonních číslech: 317 851 654 nebo 317 851 725.

 

Provozní doba

Zákazníci mohou využít našich služeb v průběhu celé provozní doby, nejpozději však čtvrt hodiny před začátkem polední přestávky a čtvrt hodiny před koncem provozní doby. Později již nebudou odbaveni.

Odpad není přijímán v průběhu polední přestávky od 11.00 do 11.30 (kromě soboty)

pondělí, úterý, čtvrtek  7.30 - 15.30   
středa    7.30 - 16.00  
pátek    7.30 - 15.00  
sobota  7.30 - 12.00

V sobotu je příjem odpadu možný pouze pro občany a platby jen hotovostní. Nelze platit kartou! Dovezený odpad není možné vyložit na tělese skládky, pouze ručně přeložit do přistaveného kontejneru!